PHẦN MỀM DOANH NGHIỆP

Phân phối, hợp tác phát triển các phần mềm

–         Chúng tôi hợp tác phân phôi các phần mềm bản quyền của các công ty phần mềm ứng dụng hàng đầu thế giới và các công ty phần mềm hàng đầu Việt Nam

–         Phát triển phần mêm ứng dụng cho các doanh nghiệp. Tư vấn cho các doanh nghiệp sử dụng các phần mềm hiệu quả cho quá trinh hoạt động kinh doanh, quản lý.